กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

4 มกราคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “ENERGY TRANSITION & CLIMATE CHANGE MANAGEMETNT (ETC)” เปิดรับสมัครแล้ว รุ่นที่ 3

  • เป็นหลักสูตรการอบรมที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวง อว. แล้ว
  • สามารถนำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรม