กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

9 กันยายน 2565

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ETC รุ่นที่ 1 หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Energy Transition & Climate Change Management (ETC)”