กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

24 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  ร่วมด้วย คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (ส.อ.ท.),คณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม  ร่วมเป็นสักขีพยาน 

บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย หวังสร้างฐานข้อมูลการใช้พลังงานของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ