กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

29 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 2564 เวลา 11.00 -12.00 น. คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียนหมุน พร้อมด้วย คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน, คุณธวัช ผลความดี รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน, คุณผจญ ศรีบุญเรือง รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน และ คุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธ์ เลขาธิการกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน เข้าพบ คุณเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19

เพื่อส่งมอบหนังสือ AEDP (ภาคประชาชน) สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนนโยบายของภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

หนังสือ AEDP (ภาคประชาชน) มีเนื้อหาประกอบด้วยข้อเสนอเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าจากพืชเกษตร, ข้อเสนอการผลิตไฟฟ้าจากขยะ, Prosumer, ข้อเสนอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และ ข้อเสนอเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยแต่ละหัวข้อประกอบไปด้วยความสำคัญ ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ ข้อจำกัดด้านระเบียบกฎหมาย และข้อกำหนดการขอออกใบอนุญาต รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับอีกด้วย