กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

30 มีนาคม 2564

วันอังคารที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 13.30 -16.00 น. คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียนหมุน พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เข้าพบคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ณ ห้องประชุม 5 Enco B ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน เพื่อมอบหนังสือ AEDP (ภาคประชาชน) พร้อมนำเสนอข้อมูลพลังงานในด้านต่างๆ

โดยแต่ละหัวข้อประกอบไปด้วยความสำคัญ ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ ข้อจำกัดด้านระเบียบกฎหมาย และข้อกำหนดการขอออกใบอนุญาต รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ นำเสนอโดยรองประธานกลุ่มฯ ที่เป็นคณะทำงานแต่ละด้านพลังงานดังนี้

คุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์ เลขาธิการกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน
นำเสนอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม

คุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน
นำเสนอ Prosumer

คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน
นำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า

คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน
นำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าจากพืชเกษตร

คุณทวี จงควินิต รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน
นำเสนอข้อเสนอการผลิตไฟฟ้าจากขยะ

ทั้งนี้ การนำเสนอดังกล่าว ได้รับความสนใจ พร้อมมีความเห็น จากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เป็นอย่างดียิ่ง