กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

24 สิงหาคม 2563

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็น รองนายกรัฐมนตรีใหม่เอี่ยมที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วย

ในส่วนที่เป็นตำแหน่งรองนายกฯ มีการมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีด้วยมากพอสมควรเช่นกัน โดย รองนายกฯสุพัฒนพงษ์ ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี สำหรับ กระทรวงพลังงาน ที่ตัวเองเป็นเจ้ากระทรวง และ กระทรวงการคลัง อีกกระทรวงหนึ่ง

ส่วนการมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี นั้น มี 2 หน่วยงาน คือ 1.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การกำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ มี 1.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 3.สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 4.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1.คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 2.คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 3.คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 4.คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 3.คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4.คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ 5.คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 6.คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 7.คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ

ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 3.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 4.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ส่วนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ได้แก่ 1.เขตตรวจราชการที่ 2 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ 2.เขตตรวจราชการที่ 8 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด ชลบุรี และจังหวัดระยอง 3. เขตตรวจราชการที่ 10 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี

ยังมีการแบ่งงานให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีอยู่หนึ่งเดียว คือ นายอนุชา นาคาศัย จะได้ว่ากันในวันต่อไป.

“ซี.12”

Source : ไทยรัฐออนไลน์