กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

4 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ปรึกษากลุ่มฯ และคณะกรรมการกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน ร่วมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานประชุมหารือการจัดทำ White Paper โรงไฟฟ้าชุมชน

วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม กลั่นกรอง แนวคิด เรื่อง โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อจัดทำ White Paper ที่สามารถเสนอแนวทาง ให้ครอบคลุมทุกด้านมีความเหมาะสมและ เกิดประโยชน์ต่อ ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ต่อไป