กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

16 มีนาคม 2563

นายพรอรัญ สุวรรณพลาย รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วม ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะครั้งที่ 1 โครงการจัดทำเกณฑ์ คู่มือ มาตรฐานด้านวิศวกรรม และระบบสาธารณูปโภค เพื่อการวางผังเมืองรวม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาได้ที่ 
https://drive.google.com/drive/folders/1HD3OnVnm2dr5ex5sw7YTOS86pghm854X