กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

26 สิงหาคม 2563

เชิญประกวด ออกแบบผลิตภัณฑ์จาก flexible solar ผู้ชนะได้รับทุนการศึกษา และประกาศฯ มอบทุนโดยกลุ่มพลังงานหมุนเวียนฯ และ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน