ประกวดออกแบบนวัตกรรมพลังงานทดแทนจาก Solar Cell

เชิญประกวด ออกแบบผลิตภัณฑ์จาก flexible solar ผู้ชนะได้รับทุนการศึกษา และประกาศฯ มอบทุนโดยกลุ่มพลังงานหมุนเวียนฯ และ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Back to top button