กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

17 กันยายน 2562

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ชวพม. ชวนคุย ตอน โรงไฟฟ้าชุมชน ประชาชนได้อะไร ณ ห้อง Synergy Hall Enco C มีแนวทาง ดังนี้

  • โรงไฟฟ้าชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้เพิ่มให้กับวิสาหกิจชุมชน ได้อย่างยั่งยืน
  • สนับสนุนชุมชน พร้อมทั้งเปิดทางให้บริษัทลูกของ 3 การไฟฟ้า เข้ามาถือหุ้นในโรงไฟฟ้าหรือให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้า 4 ประเภท ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และโรงไฟฟ้าไฮบริด
  • กำหนดให้ภาคเอกชนลงทุนให้ก่อน 100% ภายหลังจากเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าแล้ว ชุมชนจะเข้ามารวมทุนได้ในสัดส่วน 30-40%
  • โรงไฟฟ้าชุม ควรเกิดความร่วมมือจาก 3 กระทรวง เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ อาทิ กระทรวงพลังงาน , กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงเกษตร