งานสัมมนาเชิงวิชาการ “สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนด การเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนด การเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน” ในระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มนุษย์นํามาใช้เป็นพลังงานสําหรับ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้สามารถทํางานได้ พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน และเป็นตัวแปรสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านบริการ และด้านคุณภาพชีวิต การใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราการเพิ่มจําานวนประชากรและความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผ่านมายัง ผู้ใช้ไฟฟ้า ทางระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าปรับแรงดันที่เหมาะสม ความเข้าใจในการออกแบบ การใช้งานและการบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้าจึงมีความสําคัญต่อความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

งานสัมมนาเชิงวิชาการ “สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนด การเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน”

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกําหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนําเข้าใช้งาน” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของไทย โดยการสนับสนุนวิชาการจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงาน ภาคปฏิบัติโดยตรง

วัตถุประสงค์

  1. สร้างความรู้ ความเข้าใจและนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทดสอบ และนําาเข้าใช้งานสถานีไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Cost-Effective, Intelligent, High Performance, Compact Design
  2. เพื่อนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ควบคุมและปฏิบัติการระบบไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้อบรมด้วยกัน และสามารถถามปัญหาได้โดยตรงจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์

กลุ่มเป้าหมาย

  1. วิศวกรไฟฟ้าของบริษัทผลิตไฟฟ้า
  2. วิศวกรไฟฟ้าของการไฟฟ้า
  3. นิสิต นักศึกษา นักวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าในเรื่องสถานีไฟฟ้า แรงสูง
  4. วิศวกรที่สนใจในเรื่องสถานีไฟฟ้าแรงสูง

สนใจเข้าร่วมสัมมนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน Online สำรองที่นั่งได้ที่ www.greennetworkseminar.com/substation/
โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 503 (คุณภัทรกันต์ / ศิริภักตร์)
e-mail : seminar@greennetworkseminar.com

Back to top button