กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

12 กันยายน 2562

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน สอท. พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มฯ  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการเตรียมความพร้อม  ของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงานทดแทน ณ กระทรวงพลังงาน โดย คุณกุลิศ สมบัติศิริ  ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในที่ประชุม มีประเด็นที่กลุ่มฯ นำเสนอ อาทิเช่น
 
รูปแบบโรงไฟฟ้าชุมชน, ประมาณ การด้านการเงิน, บทบาทและหน้าที่  ขั้นตอนการสมัครรับคัดเลือก และคุณสมบัติที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ กลุ่มฯ ได้นำเสนอหลักการเลือกพื้นที่ และโรงไฟฟ้า ที่จะนำร่องโรงไฟฟ้าชุมชน ให้ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณา อีกด้วย