กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

9 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มฯ พบ รอง.ผอ.สนพ. (คุณวัฒนพงศ์ คุโรวาท) ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ สนพ. หาหรือทบทวนร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) พร้อมยื่นข้อเสนอ 7 ข้อ เพื่อเป็นสมมติฐานสำคัญสำหรับประกอบการจัดทำแผน PDP เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และเป็นแผนหลัก ที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาภาพรวมของประเทศ รวมถึงสร้างความมั่นคงโดยรวมของประเทศ อย่างยั่งยืนต่อไป