กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

30 พฤศจิกายน 2561

27 พฤศจิกายน 2561 คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนา Energy Transition Dialogue #2 อนาคตพลังงานภาคใต้ ในเวทีสาธรณะ ยุทธศาสตร์ไฟฟ้าภาคใต้ ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย