Block Title

นายพิชัย ถิ่นสันติสุข

ประธานที่ปรึกษา

นายกวิน ทังสุพานิช

ที่ปรึกษา

นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์

ที่ปรึกษา

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

ประธาน

นายพรอรัญ สุวรรณพลาย

รองประธาน

นายนที สิทธิประศาสน์

รองประธานด้านพลังงานชีวมวล และ เหรัญญิก

นายวีระเดช เตชะไพบูลย์

รองประธานด้านพลังงานแสงอาทิตย์

นายอาทิตย์ เวชกิจ

รองประธานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

นายผจญ ศรีบุญเรือง

รองประธานด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ

นายทวี จงควินิต

รองประธานด้านพลังงานขยะ

นายสมโภชน์ อาหุนัย

รองประธานด้านระบบกักเก็บพลังงาน

นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย

รองประธานด้านพลังงานลม

นายสุเชษฐ์ ดีมั่งมี

รองประธานด้านไบโอฟูเอล

นายเจริญชัย ประเทืองสุข

รองประธานด้านต่างประเทศ

น.ส.เสวิตา ถิ่นสันติสุข

รองประธานด้านสื่อสารองค์กร

นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธ์

เลขาธิการ

นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยเลขาธิการ