ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก

การเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่

 1. การเสนอปัญหาร้องเรียนจากการประกอบอุตสาหกรรม พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
 2. การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แก่รัฐบาล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 3. การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ และเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรม / โครงการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 4. การขอการรับรองต่างๆ ดังนี้
  4.1 การรับรองฐานะการเงิน เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ในการขอลดวงเงินค้ำประกัน การได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก จากกรมศุลกากร และสิทธิพิเศษในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรวดเร็ว จากกรมสรรพากร
  4.2 การตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36(1) และ (2) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  4.3 การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อแสดงแหล่งกำเนิดสินค้าจากไทยในการส่งออก
 5. ได้รับเอกสารเวียนเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอุตสาหกรรม
 6. ได้รับวารสาร Industry Focus ราย 2 เดือน จำนวน 6 เล่มต่อปี (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
 7. ได้รับทำเนียบสมาชิก พร้อม CD ROM จำนวน 1 ชุด (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
 8. ได้รับ e-mail ฟรี 1 account เนื้อที่ 20 MB (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
 9. รับส่วนลดพิเศษ
  – ขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ลด 20%
  – เข้าอบรมสัมมนา ลด 20-30%
  – เยี่ยมชมโรงงาน ลด 15 – 20%
  – ซื้อวีดีโอเทปวิชาการ หรือ ซีดีรอม ลด 35%
  – ตรวจคุณภาพน้ำและอากาศ ลด 10%
  – ลงโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ลด 50 %

วิธีการสมัครสมาชิก

กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก ให้ครบถ้วน และหากประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ให้ระบุชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม /สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ที่มุมบนด้านขวา และระบุชื่อผู้แทนใช้สิทธิ์ในข้อ 4 / ข้อ 5 ในใบสมัคร ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนกิจการ ประทับตรานิติบุคคล พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก ส่งมายัง

ฝ่ายกิจการสภาจังหวัดและงานทะเบียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กทม.10110
โทร 0-2345-1027, 0-2345-1030-1

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ประเภทสมาชิกสามัญ
  1.1 สมาชิกสามัญ – โรงงาน มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  1.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
  1.1.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  1.1.3 งบกำไรขาดทุน
  1.2 สมาชิกสามัญ – สมาคมการค้า มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  1.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า
  1.2.2 รายชื่อสมาชิกสมาคม
 2. ประเภทสมาชิกสมทบ
  2.1 สมาชิกสมทบ – นิติบุคคล มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  2.1.1สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
  2.2 สมาชิกสมทบ – บุคคลธรรมดา มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  2.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการมีผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  2.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
  2.2.3 สำเนาบัตรประชาชน

วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก

สามารถชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” หรือโอนเข้าบัญชีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลองเตย เลขที่บัญชี 009-1-70874-5

Back to top button