การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน โดยมีคณะผู้แทนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก

สำหรับโครงการ Quick Win จะพิจารณาจากโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือใกล้จะแล้วเสร็จ โดยมีกำหนดจ่ายไฟเข้าระบบ SCOD ภายในปี 2563 และมีความพร้อมในองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน คือ 1) อยู่ในพื้นที่ที่มีสายส่งรองรับ 2) โรงไฟฟ้ามีความพร้อมก่อสร้างแล้วเสร็จหรือใกล้แล้วเสร็จ 3) เกษตรกรมีความพร้อมในการผลิตเชื้อเพลิงป้อนโรงไฟฟ้า และ 4) มีความพร้อมด้านภูมิศาสตร์ เช่น พื้นที่บริเวณนั้นจะต้องมีน้ำเพียงพอจะปลูกพืชพลังงาน เป็นต้น

Back to top button