กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน

Published

23 มิถุนายน 2563

การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ครั้งที่ 6/2563 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 1011 และ Online Meeting (Zoom)